تایید مدارک سفارت اتریش

login
En login

از آغاز سال 2018 سفارت اتریش جهت تایید مدارک نیاز به تنظیم وقت قبلی دارد.

پاسخگویی موسسه در ایام نوروز

پاسخگویی موسسه در ایام نوروز

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

مهلت ثبت نام دانشگاه های آمریکا برای پاییز 2013 تا 15 ژانویه 2013 می باشد.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.

اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است.


دیدگاه خود را بیان کنید