دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعزام دانشجو دانش پژوهان اورانوس,موسسه دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعـزام دانـشـجـو به خـارج از کشور, تـحـصـیـل در خـارج, تحصیل در اتریش, اعزام دانشجو, اعزام به خارج, ویزای تحصیلی, موسسات اعزام, دانشگاه های آمریکا, دانشجو, سفر به اتریش, ویزای تحصیلی, بیمه دانشجویی، تحصیل در آلمان, فرانسه, سوئد, نروژ, زندگی در اتریش,استرالیا, کانادا, مالزی, آمریکا, اتریش؛ مجارستان؛ اتریش؛ اعزام دانشجو به اتریش؛ اعزام دانشجو به آمریکا؛ آمریکا؛ تحصیل در آمریکا؛ تحصیل در اروپا؛ اروپا؛ تحصیل در آمریکا بدون مدرک زبان؛ اتریش؛ اتریش؛ اعزام دانشجو به اتریش؛ ویزای دانشجویی؛ زندگی در اتریش؛ تحصیل در اتریش؛ اخذ پذیرش؛ پذیرش دانشگاه های اتریش؛ پذیرش؛ پذیرش دانشگاه های آمریکا؛ مهاجرت به اتریش؛ مهاجرت به آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛مهاجرت به آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛تحصیل در اروپا؛ تحصیل در آمریکا؛ تحصیل در اتریش؛ اتریش؛ مهاجرت به اروپا؛ مهاجرت به آمریکا, تحصیل در اتریشع تحصیل در اروپا, تحصیل در آمریکا, مهاجرت به آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا, تحصیل در آمریکا, تحصیل در اتریش, اتریش, تحصیل در اتریش, دانشگاه های آمریکا, تحصیل در اتریش, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو به اتریش, آمریکا, دانشگاه های آمریکا, اتریش، اعزام دانشجو، اعزام دانشجو، اعزام، اعزام دانشجو, اعزام دانشجو, موسسات اعزام دانشجو, اعزام دانشجو, بورسیه, بورس, وزارت علوم, تحقیقات, اداره کا بورس؛ بورسیه؛ اداره کل بورس؛ وزارت علوم؛ اعزام دانشجو؛ تحصیل در آمریکا؛ آمریکا؛ اعزام به خارج, اعزام به اتریش,موسسه اعزام دانشجو, تحصیل در اتریش, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو, اعزام دانشجو,دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعزام دانشجو دانش پژوهان اورانوس,موسسه دانش پژوهان اورانوس,اعزام دانشجو به اتریش, تحصیل در خارج, اتریش, آمریکا, اعزام دانشجو, اتریش, آمریکا,موسسه اعزام دانشجو, آمریکا, آمریکا, آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا,اعزام دانشجو به آمریکا, آمریکا, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا,اعزام دانشجو به آمریکا, آمریکا, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا, ادامه تحصیل در آمریکا, ادامه تحصیل در اتریش, اتریش, امریکا, تحصیل در اتریش, تحصیل در امریکا, تحصیل در اتریش,تحصیل در امریکا,I-20, ویزای آمریکا, اقامت آمریکا, امریکا, تحصیل در امریکا, اعزام دانشجو به امریکا,اعزام دانشجو به امریکا,I-20 امریکا, امریکا,پذیرش امریکا,اعزام به امریکا,تحصیل در امریکا,تحصیل در امریکا, امریکا, تحصیل در امریکا,امریکا, امریکا,پذیرش آمریکا, کار در امریکا, اقامت امریکا, امریکا, مسافرت به امریکا, ویزار امریکا, پذیرش لیسانس امریکا, پذیرش فوق لیسانس امریکا, تحصیل در امریکا, ادامه تحصیل در امریکا, گرین کارت امریکا, اقامت امریکا, ویزای امریکا, مهاجرت به امریکا, امریکا,تحصیل در اتریش,تحصیل در اتریش,اتریش,تحصیل در اتریش,اتریش,تحصیل در اتریش, اتریش, اعزام دانشجو به اتریش,

دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعزام دانشجو دانش پژوهان اورانوس,موسسه دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعـزام دانـشـجـو به خـارج از کشور, تـحـصـیـل در خـارج, تحصیل در اتریش, اعزام دانشجو, اعزام به خارج, ویزای تحصیلی, موسسات اعزام, دانشگاه های آمریکا, دانشجو, سفر به اتریش, ویزای تحصیلی, بیمه دانشجویی، تحصیل در آلمان, فرانسه, سوئد, نروژ, زندگی در اتریش,استرالیا, کانادا, مالزی, آمریکا, اتریش؛ مجارستان؛ اتریش؛ اعزام دانشجو به اتریش؛ اعزام دانشجو به آمریکا؛ آمریکا؛ تحصیل در آمریکا؛ تحصیل در اروپا؛ اروپا؛ تحصیل در آمریکا بدون مدرک زبان؛ اتریش؛ اتریش؛ اعزام دانشجو به اتریش؛ ویزای دانشجویی؛ زندگی در اتریش؛ تحصیل در اتریش؛ اخذ پذیرش؛ پذیرش دانشگاه های اتریش؛ پذیرش؛ پذیرش دانشگاه های آمریکا؛ مهاجرت به اتریش؛ مهاجرت به آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛مهاجرت به آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛ مهاجرت؛ ویزای اتریش؛ اتریش؛ اتریش؛ تحصیل در خارج از کشور؛ ادامه تحصیل در اروپا؛ ادامه تحصیل در آمریکا؛تحصیل در اروپا؛ تحصیل در آمریکا؛ تحصیل در اتریش؛ اتریش؛ مهاجرت به اروپا؛ مهاجرت به آمریکا, تحصیل در اتریشع تحصیل در اروپا, تحصیل در آمریکا, مهاجرت به آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا, تحصیل در آمریکا, تحصیل در اتریش, اتریش, تحصیل در اتریش, دانشگاه های آمریکا, تحصیل در اتریش, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو به اتریش, آمریکا, دانشگاه های آمریکا, اتریش، اعزام دانشجو، اعزام دانشجو، اعزام، اعزام دانشجو, اعزام دانشجو, موسسات اعزام دانشجو, اعزام دانشجو, بورسیه, بورس, وزارت علوم, تحقیقات, اداره کا بورس؛ بورسیه؛ اداره کل بورس؛ وزارت علوم؛ اعزام دانشجو؛ تحصیل در آمریکا؛ آمریکا؛ اعزام به خارج, اعزام به اتریش,موسسه اعزام دانشجو, تحصیل در اتریش, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو, اعزام دانشجو,دانش پژوهان اورانوس,موسسه اعزام دانشجو دانش پژوهان اورانوس,موسسه دانش پژوهان اورانوس,اعزام دانشجو به اتریش, تحصیل در خارج, اتریش, آمریکا, اعزام دانشجو, اتریش, آمریکا,موسسه اعزام دانشجو, آمریکا, آمریکا, آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا, آمریکا, تحصیل در آمریکا, اعزام دانشجو به آمریکا, ادامه تحصیل در آمریکا, ادامه تحصیل در اتریش, اتریش, امریکا, تحصیل در اتریش, تحصیل در امریکا,تحصیل در اتریش,تحصیل در امریکا,تحصیل در امریکا,I-20, ویزای آمریکا, اقامت آمریکا,ویزای آمریکا, اقامت آمریکا, امریکا, تحصیل در امریکا, اعزام دانشجو به امریکا,I-20 امریکا, امریکا,پذیرش امریکا,اعزام به امریکا,تحصیل در امریکا,تحصیل در امریکا,امریکا, تحصیل در امریکا,امریکا,امریکا,پذیرش دکترای آمریکا,پذیرش آمریکا, کار در امریکا, اقامت امریکا, امریکا, مسافرت به امریکا, ویزار امریکا, پذیرش لیسانس امریکا, پذیرش فوق لیسانس امریکا, تحصیل در امریکا, ادامه تحصیل در امریکا, گرین کارت امریکا, اقامت امریکا, ویزای امریکا, مهاجرت به امریکا, امریکا,تحصیل در اتریش,اتریش,تحصیل در اتریش, اتریش, اعزام دانشجو به اتریش,

بازدید روز ۱۰
بازدید دیروز ۷۳۱
بازديد ماه ۱۹۲۶
كل بازديدها ۲۶۳۱۶۳
افراد آنلاين ۹

فوق لیسانس

توجه مقطع فوق ليسانس:در شرایط عادی جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد متقاضی باید دانشجو یا فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد، ترجیحا دانشگاه های دولتی باشد (مدرک دانشگاه آزاد اسلامی مورد تایید 90 درصد از دانشگاه های کشور اتریش نمی باشد) ،اما شرایطی مهیاست که متقاضی میتواند در صورت عدم وجود شرایط فوق نیز از تحصیل در مقطع فوق لیسانس بهره مند گردد.

در مقطع فوق لیسانس دانشجویان اجازه کار پاره وقت بصورت هفته ای 20 ساعت را دارا می باشند.

 شهریه دوره های کارشناسی ارشد در اتریش هم در حدود ترمی 720 یورو می باشد.. اما در بعضی از دانشگاه ها بنا به شرایط تحصیلی دانشجو و بعد از گذراندن چند ترم اين شهريه را به دانشجويان ایرانی  بر می گردانند.جهت اطلاعات کاملتر با کارشناسان موسسه تماس حاصل فرمائید.

مقالات
نکات کلیدی
نکاتی که دانشجویان قبل از اقدام برای ادامه تحصیل در خارج از کشور باید توجه کنند
تحصیل در اتریش
اخذ پذیرش تحصیلی در اتریش
نظرسنجی
نظر شما در مورد سایت دانش پژوهان اورانوس چیست؟
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای دانش پژوهان اورانوس محفوظ می باشد