رشته هایی که در دانشگاه ملی وین به زبان انگلیسی تدریس می شوند

login
En login

شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | 15:34  0 نظر   297 بازدید


Anglophone Literatures and Cultures

Banking and Finance

Botanik/Botany

Communication Science

Drug Discovery and Development

East Asian Economy and Society - Wirtschaft und Gesellschaft Ostasiens

Ecology and Ecosystems

English Language and Linguistics

Environmental Sciences

Evolutionary Systems Biology

Health and Physical Activity

Informatik/Computer Science

Mathematik/Mathematics

Medieninformatik/Media Informatics

Middle European interdisciplinary master's programme in Cognitive Science )MEi:CogSci)

Molekulare Mikrobiologie, Mikrobielle Ökologie und Immunbiologie/Molecular Microbiology, Microbial Ecology and Immunobiology

Physics of the Earth) Geophysics)

Science-Technology-Society

Urban Studies

Volkswirtschaftslehre/Economics

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین مجرب موسسه اورانوس تماس بگیرید.


دیدگاه خود را بیان کنید