ترجمه

ترجمه

ترجمه

login
En login

ترجمه

 اصول تحویل و دریافت مدارک

برای تحویل دادن مدارک به ما و تحویل گرفتن مدارک، لطفاً اصول و نکات زیر را به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به دقت بخوانید و رعایت نمایید.
 1- باید اصل تمامی اسناد و مدارک تحویل داده شود. لطفاً قبل از تحویل مدارک، در صورت داشتن جلد محافظ، آن را از مدارک جدا نمایید.
 
 2- اخذ برخی گواهی‌ها مانند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه از پلیس +۱۰به دو تا سه هفته زمان نیاز دارد. بنابراین فرصت کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر بگیرید.
 3- زمان معمول برای انجام ترجمه رسمی و اخذ تأییدات دادگستری و امور خارجه ۷ تا ۱۰روز کاری است. بنابراین فرصت  کافی برای ترجمه و تأیید اسناد و مدارک خود در نظر  بگیرید.
 4- زبان مورد نظر برای ترجمه را مشخص فرمایید.
 5- در صورتی که مدارک توسط دارالترجمه جهت اخذ تأییدیه دادگستری و امور خارجه ارسال شده باشند،نمی‌توانید اصل مدارک خود را تا قبل از تاریخ تحویل ترجمه از دارالترجمه دریافت نمایید.برای موارد ضروری با مسئول دارالترجمه هماهنگ کنید
 6- تعداد نسخه‌های ترجمه را به طور دقیق مشخص نمایید.
7- برای تأیید برخی از اسناد و مدارک به اصل مدارک دیگر یا تأیید مرجع صادر کننده نیاز است.  
 8- مشخصات افراد باید دقیقاً مطابق با مشخصات گذرنامه آنها باشد. بنابراین برای تمام افرادی که بناست مدارکشان ترجمه شود، نام و نام خانوادگی، نام پدر و محل تولد را به انگلیسی و تاریخ تولد را به میلادی، مطابق با آنچه در گذرنامه فرد درج شده است، به مسئول دارالترجمه تحویل دهیددر صورت عدم اطمینان، کپی گذرنامه خود و کلیه دیگر افرادی که قرار است مدارکشان ترجمه شوند را به دارالترجمه تحویل دهیددارالترجمه در قبال عدم ارائه نام و مشخصات انگلیسی و یا نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی مسئولیتی ندارد.
9- نوع تأییدیه‌های لازم را مشخص کنید.
10- هنگام تحویل دادن اسناد و مدارک به متصدی کار، حتماً قبض رسید دریافت کنید و مندرجات آن از قبیل نام و تعداد اسناد و مدارک را با دقت بررسی نمایید. در حفظ و نگهداری قبض رسید دقت کنید، اسناد و مدارک و ترجمه‌ها تنها به آورنده قبض تحویل داده می شوند و هر فردی می‌تواند با ارائه قبض رسید آنها را دریافت کند
11- هنگام تحویل گرفتن ترجمه مدارک خود از دارالترجمه، حتماً نوع و تعداد اصل اسناد و مدارک و تعداد نسخه‌های ترجمه شده را به دقت کنترل کنیدمندرجات نسخه‌های ترجمه شده از قبیل املای اسامی خاص، تاریخ تولدها، شماره‌ها، و اعداد و ارقام را به دقت کنترل کنید.
 
  *********
  شرایط تأیید اسناد و مدارک

 

مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارة آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

تأییدیه دیپلم با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

 

ارزشنامه های تحصیلی :

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تأیید نیست، باستثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید میکند.

 

 

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور ره مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاءهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأیید میباشد.

 

 

 گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی :

 گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه¬های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکدة ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی :

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاءهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید میباشد

 

 

 مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور :

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 مدارک و گواهی صادره از حوزه های علمیه :

 مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 کارت نظام پزشکی :

 کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

سرفصل دروس: 

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران :

 مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور :  

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است
18-4 
اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 

«گواهیهای آموزشی»

 

 

 گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای :

گواهی های مهارت فنی و حرفه¬ای صادره از سازمان فنی و حرفه¬ای قابل ترجمه و تأیید است
اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه¬ای قابل ترجمه و تأیید است

 

 

 گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

 

 گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی :

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید میباشد.

گواهینامه های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأیید نیست