دانشگاه تکنیک وین (TU Wien)

دانشگاه تکنیک وین, دانشگاه فنی وین, کارشناسی در دانشگاه وین, کارشناسی ارشد در دانشگاه وین, لیسانس در دانشگاه وین, فوق لیسانس در دانشگاه وین, کارشناسی در دانشگاه فنی وین, لیست رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه فنی وین , لیست رشته های دکتری در دانشگاه فنی وین, تحصیل در وین

دانشگاه تکنیک وین

login
En login

دانشگاه تکنیک وین (TU Wien)

کارشناسی در دانشگاه فنی وین

Bachelor programme Architecture
Civil Engineering
Bachelor programme Civil Engineering and Management of Infrastructure
Electrical Engineering
Bachelor programme Electrical Engineering and Information Technology
Computer Sciences
Bachelor programme Media Informatics and Visual Computing
Bachelor programme Medical Informatics
Bachelor programme Medical Informatics
Bachelor programme Medical Informatics
Bachelor programme Software & Information Engineering
Bachelor programme Computer Engineering
Mechanical Engineering
Bachelor programme Mechanical Engineering
Urban and Regional Planning
Bachelor programme Spatial Planning
Technical Chemistry
Bachelor programme Technical Chemistry
Technical Mathematics
Bachelor programme Technical Mathematics
Bachelor programme Statistics and Mathematics in Economics
Bachelor programme Financial and Actuarial Mathematics
Subject: Descriptive Geometry
Technical Physics
Bachelor programme Technical Physics
Chemical and Process Engineering
Bachelor programme Chemical and Process Engineering
Surveying and Geoinformation
Bachelor programme Geodesy and Geomatics Engineering
Business Informatics
Mechanical Engineering - Economics
Bachelor programme Mechanical Engineering - Management

 

 لیست رشته های کارشناسی ارشد در دانشگاه فنی وین  

Master programme Architecture
Master programme Building Science and Technology
Civil Engineering
Master programme Civil Engineering
Biomedical Engineering
Master programme Biomedical Engineering
Electrical Engineering
Master programme Energy and Automation Technology
Master programme Telecommunications
Master programme Microelectronics and Photonics
Master programme Computer Technology
Computer Sciences
Double degree Master programme Computational Logic
Master programme Computational Intelligence
Master programme Visual Computing
Master programme Media Informatics
Master programme Medical Informatics
Master programme Software Engineering & Internet Computing
Master programme Computer Engineering
Master programme Didactic for Informatics
Master programme Mechanical Engineering
Materials Sciences
Master programme Materials Sciences
Urban and Regional Planning
Master programme Spatial Planning
Technical Chemistry
Master programme Technical Chemistry
Master programme Chemistry and Technology of Materials
Technical Mathematics
Master programme Technical Mathematics
Master programme Statistics and Mathematics in Economics
Master programme Financial and Actuarial Mathematics
Technical Physics
Master programme Physical Energy and Measurement Engineering
Master programme Technical Physics
Chemical and Process Engineering
Master programme Chemical and Process Engineering
Surveying and Geoinformation
Master programme Geodesy and Geomatics Engineering
International Master programme Cartography
Business Informatics
Master programme Business Informatics
Mechanical Engineering - Economics
Master programme Mechanical Engineering - Management
 

 

لیست رشته های دکتری در دانشگاه فنی وین

Doctoral Programme in Social and Economic Sciences

Doctoral Programme in Technical Sciences

Doctoral Programme in Natural Sciences

 


دیدگاه خود را بیان کنید