سفارت اتریش

سفارت اتریش, آدرس سفارت اتریش, نشانی سفارت اتریش

سفارت اتریش

login
En login

آدرس سفارت اتریش

تهران - خیابان نیاوران - خیابان باهنر - خیابان مقدسی - خیابان محمود احمدی زمانی - کوچه میر ولی - پلاک 11

تلفن: 42-40- 22750038

فکس :22705262

سایت : www.bmeia.gv.at

ایمیل:tehran-ob@bmeia.gv.at

روز و ساعت کاری: یکشنبه تا پنجشنبه 8:30 تا 12

آدرس سفارت اتریش