دانش پژوهان اورانوس| موسسه اعزام دانشجو

آموزش زبان آلمانی

En

آموزش زبان آلمانی

اهمیت یادگیری زبان آلمانی

موفقیت در دنیای تحصیلی ...

درس اول - قسمت مقدماتی

ابتدایی ترین مبحث زبان ...

درس پنجم - گرامر مقدماتی

قواعد صرف فعل در زبان آلمانی ...

درس ششم - تکنیک های هجی کردن

آموزش زبان آلمانی ...

کلمات پرسشی در آلمانی

خلاصه ای از مطالب درس های گذشته ...

درس هشتم -آموزش سلام و احوالپرسی در آلمانی

نکات مکالمات، جواب wie geht es dir ...

درس نهم - فعلها در آلمانی

یکی از بهترین دیکشنری های آلمانی  ...

درس دهم - آموزش اعداد زبان آلمانی

در قالب یک مکالمه و تمرین، ...

آموزش زبان آلمانی - درس دوازدهم

خرید کردن در سوپرمارکت، خرید کردن به المانی تفاوت kaufen و einkaufen ...

https://www.dpu.org.ir/