دانش پژوهان اورانوس| موسسه اعزام دانشجو

login
En login

نمونه پذیرش‌های اخذ شده اتریش

پذیرش اخذ شده اتریش/ بهراد

ترم تحصیلی : تابستان 2022  ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ ندا

ترم تحصیلی : زمستان 2022  ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ سیاوش

مقطع اقدام شده : کارشناسی  ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ پارمیس

ترم تحصیلی : زمستان 2021  ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ محمد

مقطع : کارشناسی    ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ ریحانه

رشته : زیست‌شناسی ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ مریم

ترم تحصیلی : زمستان 2021  ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ زهرا

رشته پذیرش شده : زبان و ادبیات آلمانی ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ اویتا

مقطع اقدام شده : کارشناسی  ...

پذیرش اتریش / کیمیا

اقدام شده : ترم تابستان2021 ...

پذیرش اخذ شده اتریش / نیره

رشته پذیرش شده : ریاضی ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ چیمن

ترم تحصیلی : زمستان 2020  ...

نمونه پذیرش اخذ شده اتریش/ زینب

کارشناسی |دانشگاه ملی وین ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ الیکا

ترم زمستان 2020 /زیست شناسی ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ اشکان

کارشناسی دانشگاه ملی وین ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ صنم

کارشناسی دانشگاه ملی وین ...

پذیرش اخذ شده اتریش/ کیومرث

مقطع : کارشناسی  ...

تعداد رکورد : 29
https://www.dpu.org.ir/