تمکن مالی دانشجویی اتریش

یکی از پیش شرط های اصلی دریافت اقامت دانشجویی، اثبات تمکن مالی متقاضی می باشد که میزان آن براساس برآورد هزینه های دانشجو در طول مدت تحصیل وی محاسبه می گردد.

یکی از پیش شرط های اصلی دریافت اقامت دانشجویی، اثبات تمکن مالی متقاضی می باشد که میزان آن براساس برآورد هزینه های دانشجو در طول مدت تحصیل وی محاسبه می گردد.

En

شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ | 10:42  0 نظر   8756 بازدید


یکی از پیش شرط های اصلی دریافت اقامت دانشجویی، اثبات تمکن مالی متقاضی می باشد که میزان آن براساس برآورد هزینه های دانشجو در طول مدت تحصیل وی محاسبه می گردد.

از سال 2018 میانگین هزینه های هر فرد مجرد در اتریش، ماهیانه 909 یورو و هر زوج، ماهیانه 1363 یورو در نظر گرفته شده است.
این هزینه برای کودکان برابر با 140 یورو در هر ماه می باشد.

تمکن مالی دانشجویی اتریش


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/