درس دوم - آشنایی با حروف الفبای آلمانی

راحت ترین بخش این زبان

راحت ترین بخش این زبان

En

پنج‌شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ | 11:31  0 نظر   4488 بازدید


در این قسمت آموزش را تا حرف "z" ادامه می دهیم و در پست بعدی برخی از نکات را که در تلفظ حروف آلمانی مانند "ch" , "tsch" و …. می باشد را برای شما شرح میدهیم. پس از اتمام مبحث الفبای زبان آلمانی ، اگر شما به دقت مطالب را خوانده باشید و به خاطر بسپارید ، قادر خواهید بود به راحتی اکثر لغات حتی دشوار آلمانی را نیز به درستی تلفظ کنید، بدون آنکه حتی معنای آن لغت را بدانید.

به طور کلی با وجود اینکه زبان آلمانی ، زبانی دشوار به حساب می آید ، اما یکی از نکات بسیار مثبت زبان آلمانی این است که خواندن در آن راحت است. بدین معنی که هر لغت را همانگونه می خوانیم که آن را می نویسیم. در زبان فرانسه ، کاملا عکس این مطلب وجود دارد. یعنی بسیاری از لغات آن طور که نوشته می شوند ، خوانده نمیشوند! و این موضوع برای زبان آموزان بسیار دردسر ساز می باشد. در زبان انگلیسی نیز بسیاری از لغات تلفظ مشابه آنچه می نویسیم ندارند. بنابراین یادگیری زبان آلمانی در این بخش نه تنها دشوار نیست ، بلکه راحت ترین بخش این زبان می باشد.

.

حرف "s" در اول کلمه و در بین دو حرف صدادار صدای (ز) می دهد. مثال :

.

der Saft آب میوه
rosa رنگ صورتی
sehr خیلی

.

توجه کنید که حرف s هرگاه در آخر کلمه بیاید (س) کامل تلفظ می شود:

.

das آن ، این ، اینها ، آن ها
bis تا
morgens صبح ها

.

* "s" ممکن است در وسط کلمه مرکب بیاید و دو کلمه را بهم ربط دهد در اینصورت باز هم (س) کامل تلفظ می شود.

.

der Geburtstag روز تولد ——> die Geburt تولد + s + der Tag روز

.

das Arbeitszimmer اتاق کار ——> die Arbeit کار + s + das Zimmer اتاق

.

در صورتیکه "s" در ابتدای پسوندی بیاید و بعد از تجزیه در ابتدای کلمه واقع شود دراین صورت (ز) تلفظ می شود.

.

langsam آهسته ——> lang دراز + sam پسوند

.

* هرگاه دو حرف "ss" با هم بیایند در اینصورت باز هم صدای (س) فارسی می دهند.

.

das Messer چاقو
essen خوردن
die Kassette نوار

.

* "ß" بصورت "eszet" تلفظ می شود وبجای "ss" می آید و همیشه صدای (س) کامل دارد و جای آن در وسط یا آخر کلمه می باشد و هیچگاه در اول کلمه نمی آید.
تذکر مهم : بنا به تصویب فرهنگستان زبان آلمانی "ß" را می توان به صورت "ss" نوشت در صورتیکه قبل از آن حرف صدادار به صورت کشیده تلفظ شودن آوردن "ß" الزامی است. مثال:

.

Mass پیمانه
dass حرف ربط
der Fuß پا

.

* s همراه با p یا t به صورت sp و st در اول کلمه بترتیب صدای شپ و شت میدهد:

.

die Straße خیابان
der Student دانشجو
der Sport ورزش

.

ولی در وسط یا آخر کلمه صدای اصلی خود را حفظ می کند:

.

Durstig تشنه
Die Post پست
Das Obst میوه

.

* ممکن است st و sp در وسط یک کلمه مرکب واقع شود و قل از آن ها پیشوند ، اسم ، صفت ، مصدر یا حرف اضافه بیاید و بعد از تجزیه در اول کلمه واقع شوند در این صورت باز هم شت و شپ تلفظ می شوند :

.

das Beispiel مثال ——> bei نزد + Spiel بازی

der Bleistift مداد ——> Blei سرب + Stift مداد رنگی

..

حرف "t" مانند (ت) فارسی تلفظ می شود:

.

der Teller بشقاب
der Tee چای
Das Telefon تلفن

.

* هرگاه "t" همراه h بصورت th بیاید h به تلفظ در نمی آید بلکه فقط t تلفظ می شود.

.

das Theater تئاتر
das Thema موضوع
die Theorie تئوری

.

* هرگاه "t" قبل از "tion" واقع شود صدای (تسی یُن) می دهد.

.

Dekoration دکوراسیون
Nation ملت

.

هرگاه قبل از حرف "t" حرف "d" بیاید ، حرف (d) به تلفظ در نمی آید . مثال :

.

Herr Schmidt آقای شمیت
die Stadt شهر

.

حرف "u" مانند ضمیر (او) فارسی تلفظ می شود .

.

die Mutter مادر
die Universität دانشگاه

.

حرف "v" صدای (ف) فارسی را می دهد. مثال :

.

der Vetter پسر عمو
der Vater پدر
von از

.

* واژه هایی که از زبان های بیگانه وارد زبان آلمانی شده اند تلفظ (و) دارند .

.

Vase گلدان
die Universität دانشگاه

.

حرف "w" در هر جای کلمه واقع شود همانند (و) فارسی تلفظ می شود.

.

Wagen اتومبیل
Wand دیوار
Welt دنیا

.

حرف "x" صدای مشترک "ks" را دارد. مثال:

.

Text متن
Taxi تاکسی

.

"y" (ای) تلفظ می شود.

.

Gymnastik ژیمناستیک
Gymnasium دبیرستان

.

حرف "z" صدای تسِت "tst" با "t" صامت دارد و از لحاظ تلفظ با "c" (تسِ) یکسان می باشد وموقع تلفظ همانند آن صدایی شبیه به (چ) می دهد. مثال:

.

Zahn دندان
Zucker شکر
zehn ده(عدد)

.

در این قسمت می توانید با استفاده از پلیر با نحوه تلفظ کلمات آلمانی آورده شده در بالا آشنا شوید. توجه کنید که به حروف ، Die ، Der و Das که در ابتدای بعضی از کلمات آمده است توجه نکنید.

.

.

هرگاه دو حرف صدادار هم شکل پشت سر هم بیاید بصورت حرف صدادار منفرد در نظر می گیریم و کشیده تلفظ می کنیم. مثال:

.

See دریا
Haar مو
Tee چایی

.

هرگاه روی هر کدام از حروف "au,u,o,a" دو نقطه به صورت "äu,ü,ö,ä" قرار دهیم تن صدای آن ها تغییر می کند این دو نقطه را در زبان آلمانی اوملات "Umlaut" یعنی تغییر دهنده صوت و حروف صدادار فوق را حروف صدادار اوملات پذیرنده می گویند.
تذکر: حروف صداداری که تلفظشان با هم یکسان است نمی توانند در یک کلمه تبادل شوند.
ترکیبات:
هرگاه حرف "a" اوملات بپذیرد به صورت "ä" و هماهنگ با "e" (اِ) تلفظ می شود . مثال:

.

Gerät دستگاه
Käse پنیر

.

"ö" تلفظ فارسی ندارد و مثل "o" تلفظ می شود و موقع تلفظ لبها را جمعتر می کنیم. مثال:

.

Komödie کمدی
Öl انواع روغن
Löffel قاشق

.

"ü" تلفظ فارسی ندارد و مثل "u" تلفظ می شود و موقع تلفظ لبها را جمع تر می کنیم. مثال :

.

Prüfung امتحان
Übung تمرین
Büro دفترکار

.

"au" (آو) تلفظ می شود. مثال :

.

Auge چشم
Auto اتومبیل
Frau خانم

.

äu = eu = oi هر سه (اُی) تلفظ می شوند. مثال:

.

Bäume درختان
Toilette توالت
Fräulein دوشیزه

.

ei = ai (ای) تلفظ می شوند. مثال :

.

Nein نه خیر
Mai ماه مه
seit از مدت

.

"pf" تلفظش مثل فوت کردن شمع می باشد در صورتیکه "ph" (ف) تلفظ می شود. مثال:

.

Pfennig فنیگ
Physik فیزیک
Apfel سیب

.

"ck" مثل "kk" تلفظ می شود. مثال:

.

Scheck چک بانکی
Decke لحاف
Bäcker نانوا

.

هرگاه دو حرف صدادار اوملات پذیر در واژه ای وجود داشته باشد و آن واژه بخواهد اوملات بپذیرد در این حالت حرف صدادار اوملات پذیر اولی ، اوملات می پذیرد. مثال:

.

Baum درخت ——————> Bäume درختان

Raum مکان، محل ——————> Räume مکان ها

.

"ie" هماهنگ با "i" بصورت کشیده تلفظ می شود و "e" جدا تلفظ نمی شود. مثال :

.

Ziel هدف ، مقصد
Brief نامه

.

ولی در بیشتر اسامی کشور ها و در بعضی اسامی ی تلفظ می شود. مثال:

.

Spanien اسپانیا
Italien ایتالیا

.

هرگاه "ch" حرف "s" بصورت "chs" بیاید با هم بصورت ایکس (x) تلفظ می شود. مثال:

.

sechs شش
sechste ششمین
sechstens سادسا

.

"ch" در اول کلمه قبل از "e" و "i" صدای (ش) خفیف می دهد. مثال:

.

Chef رئیس
Chemie شیمی
Chemiker شیمیدان

.

ممکن است "ch" در وسط کلمه ای واقع شود و قبل از آن پیشوند، اسم یا صفت بیاید و بعد از تجزیه در اول کلمه واژه واقع شود در این صورت باز هم طبق قاعده بالا تلفظ میشود. مثال:

.

Brötchen نان کوچک ——————————> Brot نان + chen پسوند

Mädchen دختر ——————————> Mad خانم + chen پسوند

.

"ch" فقط بعد از حروف صدادار اوملات پذیرنده صدای (خ) می دهد. مثال:

.

uch ——————————> Buch کتاب

auch —————————–> Bauch شکم

ach ——————————> Bach جویبار

och ——————————> Loch سوراخ

.

بدیهی است که بعد از نپذیرفتن اوملات یا بعد از بقیه حروف اعم از صدادار و بی صدا (ش) خفیف تلفظ می شود. مثال:

.

Bach جویبار ——————————> Bäche جویبار ها

Dach پشت بام ——————————> Dächer پشت بام ها

Fach رشته ——————————> Fächer رشته ها

Buch کتاب ——————————> Bücher کتاب ها

Loch سوراخ ——————————> Löcher سوراخ ها

Tochter دختر ——————————> Töchter دختران

Bauch شکم ——————————> Bäuche شکم ها

.

گاهی manchmal
اصل echt
از ، میان ، توسط durch
من ich

.

سه حرف sch با هم (ش) کامل تلفظ می شود. مثال :

Schüler دانش آموز
Tisch میز
Schule مدرسه

.

tsch با هم (چ) تلفظ می شود. مثال:

Deutsch زبان آلمانی
tschüs بای بای

.

در این قسمت می توانید با استفاده از پلیر با تلفظ درست کلمات آورده شده در بالا آشنا شوید.

.

.

در کلماتی مانند معذرت خواستن "entschuldigen" ، تصمیم گرفتن "entscheiden" و امثال آن ها ، چون (ent) بعنوان پیشوند می باشد می باید به صورت جدا تلفظ شود که در آینده توضیح کامل داده خواهد شد.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/