درس هشتم -آموزش سلام و احوالپرسی در آلمانی

نکات مکالمات

نکات مکالمات

login
En login

جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 12:22  0 نظر   2313 بازدید


در این قسمت به آموزش سلام و احوالپرسی در آلمانی می پردازیم. این قسمت را نیز با یک تمرین برای شما روشن می کنیم. هنگامی که آموزش همراه با تصاویر باشد ، آموزش زبان آلمانی ساده به نظر می رسد و زبان آموز می تواند مدت بیشتری بدون اینکه احساس خستگی نماید به یادگیری این زبان سرگرم باشد.

.

A1 Hören Sie und ordnen Sie zu.

گوش کنید و ربط دهید

.

.

.

خوب با مشکل کردن معنی هر یک از این عبارات در زیر می توانید به راحتی به این تمرین پاسخ دهید.

Wie geht's ? حالتان چطور است؟

Super عالی

Danke, sehr gut. متشکرم. خیلی خوب

Gut, danke. خوبم ، ممنون

Na ja, es geht. ای میگذره

Ach, nicht so gut. خیلی خوب نیستم

.

اگر بخواهیم این عبارات را گسترده تر کنیم . به طور کلی در جواب جمله Wie geht's از بدترین حالت تا بهترین حالت می توانیم از عبارات زیر استفاده نماییم. توجه کنید که هر چه تعداد منفی ها بیشتر باشد یعنی مخاطب بدتر و هرچه تعداد مثبت ها بیشتر باشد یعنی حال مخاطب بهتر می باشد.

.

Wie geht's?

– – – miserabel خیلی بد و با حالت مریضی

schrecklich وحشتناک

scheußlich ناجور ، انزجار آور

– –

schlecht بد

nicht so gut خیلی خوب نیست

– +

es geht! میگذره

nicht schlecht بد نیست

+

gut خوب

++

sehr gut خیلی خوب

+++

prima عالی

super عالی

toll عالی

spitze عالی

.

حال به تمرین زیر توجه کنید:

A2 Hören Sie und sprechen Sie dann mit Ihrem Namen.

گوش کنید و سپس با اسم خودتان صحبت کنید

.

.

ابتدا به بررسی مکالمه اول از سمت چپ می پردازیم.

• Guten Tag, Herr Kraus. روز به خیر آقای کراوس

♦ Guten Tag, Herr Müller. روز به خیر ، آقای مولر

Wie geht es Ihnen? حالتان چطور است؟

• Sehr gut, danke. خیل خوبم ، ممنون

Und Ihnen? و شما چطور؟

♦ Es geht. میگذره

.

حال به مکالمه سمت راست توجه نمایید.

• Hallo, Andreas. سلام ، آندریاس

♦ Hallo, Peter. سالم پتر

Wie geht es dir? حالت چطوره؟

• Gut, und dir? خوب ، تو چطوری؟

♦ Auch gut منم خوبم

.

.

نکات مکالمات :

توجه نمایید که سوال حالتان چطور است در آلمانی ، هنگامی که دو نفر با هم دوست هستند با حالت رسمی تر متفاوت است. همانند فارسی که وقتی ما به دوستان می رسیم ، می پرسیم "حالت چطوره؟" و هنگام که با فردی که آشنایی کمتری با آن داریم و می خواهیم با احترام و رسمی صحبت کنیم ، می پرسیم "حالتان چطور است؟"

.

Sie ——————————> Wie geht es Ihnen? هنگامی که مخاطب ما "شما محترمانه" است

du ——————————> Wie geht es dir? هنگامی که مخاطب ما "تو" است

.

* auch به معنی "هم" می باشد . هنگامی که می گویید Auch gut ، یعنی من هم خوب هستم.

در ادامه این درس به آموزش قواعد زبان آلمانی مربوط می شود. برای اینکه این مبحث را شروع کنیم و به موضوع آرتیکل در زبان آلمانی برسیم ، ابتدا می خواهیم روشن کنیم که "اسم" در آلمانی چیست؟

اسم : (das Substantiv)

در زبان آلمانی حرف اول کلیه اسامی اعم از خاص ، عام ، اشخاص ، اشیاء ، شهرها و کشور ها با حرف بزرگ نوشته می شود و به استثنای اسامی اشخاص ، کلیه اسامی دارای حرف تعریف می باشند. حرف تعریف همان آرتیکل می باشد.

حال به بررسی آرتیکل آلمانی می پردازیم.

حرف تعریف : der Artikel

حروف تعریف برای تشخیص نوع و جنس اسم در جلوی اسامی آورده می شود این حروف تعریف قرادادی بوده و با قاعده کلی نامگذاری نشده اند. بعنوان مثال: دیوار ، تخته سیاه ، شیر گاو که بی جان می باشند قاعدتا باید با حرف تعریف خنثی استفاده شوند در صورتیکه حرف تعریف هر سه مونث می باشند، بنابر این برای تشخیص هویت هر اسم باید حرف تعریف آن را یاد بگیریم (حفظ کنیم) تا در جمله سازی و تغییرات و تبدیلات با اشکال مواجه نشویم.

حروف تعریف دو نوع می باشند : حروف تعریف معین ، حروف تعریف نامعین. در این قسمت ما به بررسی حروف تعریف معین می پردازیم.

.

.

حرف تعریف معین : der bestimmte Artikel

هرگاه شخصی یا شیئی برای گوینده مشخص باشد حرف تعریف معین را بکار می بریم . این قاعده مطابق با اسامی معرفه فارسی می باشد. حروف تعریف معین به سه دسته تقسیم می شوند :

۱- حرف تعریف معین "der" برای اسامی مذکر. مثال :

der Apfel سیب

der Student دانشجو

der Kugelschreiber خودکار

der Schüler دانش آموز

۲- حرف تعریف معین "das" برای اسامی خنثی:

das Obst میوه

das Kind بچه

das Fenster پنجره

۳- حرف تعریف معین "die" برای اسامی مونث:

die Tafel تخته سیاه

die Mutter مادر

die Kusine دختر عمه

در ادامه می خواهیم معرفی نسبت های خانوادگی به زبان آلمانی را به شما آموزش دهیم. شما باید بتوانید به راحتی اقوام خود را معرفی نمایید. مخصوصا در مورد خانواده خود! بعد از آموزش هایی که در مورد آرتیکل ها در درس قبلی دادیم ، اکنون زمان مناسبی است تا بتوانید این درس را بهتر درک کنید.

البته در آموزشی که ما در این قسمت قرار دادیم ، پا را از سطح امتحان a1 آلمانی نیز فراتر گذاشتیم و سعی داشتیم تا دایره لغات شما را در زمینه خویشاوندان ، افزایش دهیم. معمولا در امتحانات این سطح ، فقط کافیست تا بتوانید افراد اصلی خانواده خود را (پدر ، مادر ، برادر ، خواهر، پدر بزرگ ، مادر بزرگ ) معرفی کنید. خب برای شروع این درس به تمرین زیر توجه کنید :

B1 Hören Sie und ergänzen Sie.

گوش کنید و تکمیل کنید

در تمرین بالا همانند نمونه باید هر یک از جاهای خالی را با یکی از کلمات داده شده پر کنید. اگر به فایل صوتی گوش دهید ، حتی اگر معنی کلمات را هم ندانید به راحتی می توانید تمرین را انجام دهید.

Das ist Tina, این تینا است

meine Frau خانمم

Und das da ist meine و اینی که اینجاست

Tochter Sara. دخترم ساراست

Das sind meine Eltern این ها والدین من هستند

Mein Vater heißt اسم پدرم

Bruno, meine Mutter برونو ، مادرم

heißt Tina. تینا است

Das hier ist mein Bruder اینی که اینجاست برادرم است

حال به دو تمرین زیر توجه کنید ، پس از انجام این تمرینات نکات موجود در این مکالمات را برای شما شرح می دهیم. در ابتدا سعی کنید فقط تمرین خواسته شده را انجام دهید.

B2 Wer ist wer? Hören Sie und ergänzen Sie.

کی هست کی؟ گوش کنید و تکمیل کنید

باز هم تاکید می کنیم به فایل های صوتی موجود در هر آموزش بسیار دقت کنید و چندین و چند بار گوش دهید. بسیاری از کلماتی که در متن های آموزش ها می بینید در فایل های صوتی ، موجود می باشند . به طور کلی آموزش زبان آلمانی همراه با تلفظ یکی از اصلی ترین شیوه های آموزشی برای یادگیری این زبان می باشد. پاسخ هر دو تمرین بالا را می توانید در پایین مشاهده نمایید.

پاسخ تمرینات ۲ و ۳

B2

Das ist …. این هست

۱ mein Mann Holger مرد من هلگا

۲ mein Sohn Manuel پسرم مانوال

۳ meine Tochter Lea دخترم لِ آ

Das sind … این ها هستند

۲ und 3 meine Kinder بچه هایم

توجه کنید که مقصود از شماره هایی که با رنگ سبز نوشته شده اند ، شماره های موجود در عکس بالا می باشد.

Das ist …. این هست

۴ meine Schwester دخترم

۵ mein Bruder برادرم

B3

• Wer ist das? این چه کسی است؟

♦ Das ist meine Schwester. این خواهرم است

• Und das? و این؟

♦ Das ist mein Bruder. این برادرم است

• Ah, ja! آه ،بله

♦ Und das sind meine Eltern. و این ها والدینم هستند

نکات تمرینات :

کلمه mein به عنوان ضمیر ملکی برای اول شخص مفرد به کار می رود. اما چرا بعضی مواقع از mein استفاده می کنیم و بعضی اوقات از meine

در درس قبلی شما را با آرتیکل ها در زبان آلمانی آشنا کردیم. برای اسامی که آرتیکل آن ها der یا das می باشد ، ضمیر ملکی mein را به صورت دست نخورده استفاده می کنیم.

der Vater ———-> mein Vater

das Buch ———-> mein Buch

و برای اسامی که آرتیکل آن ها die می باشد ، به آخر ضمیر ملکی حرف "e" را اضافه می کنیم.

die Frau ———-> meine Frau

die Eltern ———> meine Eltern

در جدول زیر می توانید نسبت های فامیلی به زبان آلمانی (خویشاوندان) به همرام معنی فارسی آن ها را مشاهده نمایید.

meine- Plural

meine

mein

والدین Eltern

مادر Mutter

پدر Vater

بچه ها Kinder

Tochter دختر

Sohn پسر

Geschwister خواهر و برادر

Schwester خواهر

Bruder برادر

Frau زن

Mann مرد

Großeltern پدر بزرگ و مادر بزرگ

مادر بزرگ Großmutter/Oma

Großvater/Opa پدربزرگ

Tante خاله ، عمه

Onkel عمو ، دایی

Nichteخواهر زاده یا برادر زاده دختر

Neffeخواهر زاده یا برادر زاده پسر

Cousineدخترعمه ، دختر خاله

Cousin پسر خاله ، پسر عمه

Schwägerin خواهر زن ، خواهر شوهر زن برادر

Schwager برادر زن ، برادر شوهر ، شوهر خواهر

Schwiegereltern پدر زن و مادر زن

Schwiegermutter مادر زن ،مادر شوهر

Schwiegervaterپدر زن ، پدر شوهر

Shwiegertochter عروس

Schwiegersohn داماد

Familie خانواده

نکته مهم :

توجه کنید هنگامی که می خواهیم یک نفر به صورت مفرد را معرفی کنیم. از عبارت زیر استفاده می کنیم :

Das ist mein / meine …….

هنگامی که می خواهیم بیشتر از یک نفر را معرفی کنیم ( به صورت جمع ) :

Das sind meine ……… …….

اما فرض کنید که عکس خانوادگی خود را به دوستتان نشان می دهید. در فارسی ما می گوییم ، این ها خانواده من هستند. یعنی برای کمله خانواده (Familie) ، فعل را نیز جمع به کار می بریم. اما در بیان این عبارت ، در زبان آلمانی استثنا (Ausnahme) وجود دارد و ما در این حالت فعل را به صورت مفرد برای کلمه جمع خانواده به کار می بریم! بنابراین در آلمانی این عبارت را ما باید به صورت زیر به کار می بریم :

Das ist meine Familie. این خانواده من است

اگر آموزش را به صورت کامل و با دقت مطالعه کرده باشید هم اکنون قادر خواهید بود تا افراد خانواده خود را به راحتی معرفی نمایید. برای تمرین می توانید به عکس های خانوداگی (Familienfotos) خود رجوع کنید و سعی کنید از روی عکس، افراد خانواده را معرفی نمایید. پیشنهاد می کنیم این تمرین را حتما انجام دهید.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/