آخوندزاده

الهی همیشه شاد و موفق و پیروز باشید. بینهایت از کادر زحمتکش موسسه مخصوصا خانم اصفهانی کمال تشکر را دارم.

الهی همیشه شاد و موفق و پیروز باشید. بینهایت از کادر زحمتکش موسسه مخصوصا خانم اصفهانی کمال تشکر را دارم.

login
En login

چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ | 12:56  0 نظر   79 بازدید


الهی همیشه شاد و موفق و پیروز باشید. بینهایت از کادر زحمتکش موسسه مخصوصا خانم اصفهانی کمال تشکر را دارم.


دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/