دانشگاه پلی تکنیک مادرید

دانشگاه پلی تکنیک مادرید,رشته های تحصیلی در دانشگاه پلی تکنیک مادرید

تحصیل در اتریش - تحصیل در آمریکا - کار در اتریش - کار در آلمان - مهاجرت - ویزای دانشجویی - پذیرش دانشجویی - تحصیل در خارج از کشور - موسسه اعزام دانشجو - اعرام دانشجو - اعزام دانشجو به اتریش - کار در آمریکا - تحصیل در آلمان - تحصیل در اسپانیا

login
En login

  دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ | 13:48   0 نظر   3606 بازدید


دانشگاه پلی تکنیک مادرید بهترین دانشگاه فنی جهت تحصیل در اسپانیاست و در میان بهترین دانشگاههای فنی در اروپا رتبه دوم را دارد.

رشته های تحصیلی در دانشگاه پلی تکنیک مادرید

 • مهندسی کشتیرانی
 • مهندسی معادن
 • مهندسی شهرسازی
 • مهندسی کشاورزی
 • مهندسی کامپیوتر
 • مهندسی فیزیک

دانشگاه پلی تکنیک مادرید

رشته های دانشگاه پلی تکنیک مادرید، مقطع PHD

The UAB is adapting its PhD programmes to the new regulations under Royal Decree 99/2011 on PhD studies. The fact that a PhD has already been adapted means that students enrolling for the first year will do their PhD under the new regulations. You will. find the specification "New RD 99/2011" after the name of the adapted programmes

Arts and Humanities

 • Art History and Musicology (New RD 99/2011)
 • Catalan Language and Literature and Theatre Studies (New RD 99/2011)
 • Cognitive Science and Language
 • Comparative, Political and Social History (New RD 99/2011)
 • Cultures in Contact in the Mediterranean (New RD 99/2011)
 • English Studies (New RD 99/2011)
 • History of Science (New RD 99/2011) (New RD 99/2011)
 • Literary Theory and Comparative Literature (New RD 99/2011)
 • Philosophy (New RD 99/2011)
 • Prehistoric Archaeology (New RD 99/2011)
 • Romance Languages and Cultures (New RD 99/2011)
 • Spanish Studies (New RD 99/2011)
 • Translation and Intercultural Studies (New RD 99/2011)

Health Sciences

 • Animal Medicine and Health (New RD 99/2011)
 • Animal Production (New RD 99/2011)
 • Aquaculture (New RD 99/2011)
 • Clinical and Health Psychology (New RD 99/2011)
 • Food Science (New RD 99/2011)
 • Health and Sports Psychology (New RD 99/2011)
 • Immunology
 • Medicine (New RD 99/2011)
 • Methodology of Biomedical Research and Public Health (New RD 99/2011)
 • Neurosciences (New RD 99/2011)
 • Paediatrics, Obstetrics and Gynaecology (New RD 99/2011)
 • Pharmacology (New RD 99/2011)
 • Psychiatry (New RD 99/2011)
 • Psychology
 • Surgery and Morphological Sciences (New RD 99/2011)

Sciences

 • Biochemistry, Molecular Biology and Biomedicine (New RD 99/2011)
 • Biodiversity
 • Biotechnology (New RD 99/2011)
 • Cellular Biology (New RD 99/2011)
 • Chemistry (New RD 99/2011)
 • Electrochemistry. Science and Technology (New RD 99/2011)
 • Environmental Science and Technology (New RD 99/2011)
 • Genetics (New RD 99/2011)
 • Geology (New RD 99/2011)
 • History of Science (New RD 99/2011) (New RD 99/2011)
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)
 • Materials Science (New RD 99/2011)
 • Mathematics (New RD 99/2011)
 • Microbiology (New RD 99/2011)
 • Physics (New RD 99/2011)
 • Plant Biology and Biotechnology (New RD 99/2011)
 • Terrestrial Ecology (New RD 99/2011)

Social Sciences and Law

 • Advertising and Public Relations
 • Applied Economics (New RD 99/2011)
 • Audiovisual Communication and Advertising (New RD 99/2011)
 • Communication and Journalism (New RD 99/2011)
 • Demography (New RD 99/2011)
 • Economic Analysis (New RD 99/2011)
 • Economics, Management and Organization (Business Economics) (New RD 99/2011)
 • Education (New RD 99/2011)
 • Educational Psychology
 • Entrepreneurship and Management (New RD 99/2011)
 • Geography (New RD 99/2011)
 • Individual and Society in the Contemporary World (New RD 99/2011)
 • International Public Law
 • Law (New RD 99/2011)
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)
 • Media, Communication and Culture
 • Media, Communication and Culture (New RD 99/2011)
 • Politics, Policies and International Relations (New RD 99/2011)
 • Psychology of Communications and Change (New RD 99/2011)
 • Social and Cultural Anthropology (New RD 99/2011)
 • Sociology (New RD 99/2011)

Technological Sciences

 • Computer Science (New RD 99/2011)
 • Electrical and Telecommunication Engineering (New RD 99/2011)
 • Law, Science and Technologies (LAST-JD)

دیدگاه خود را بیان کنید
امتیاز 4.9 /5 از 421 رای