رشته جامعه شناسی در اتریش

تحصیل در اتریش,جامعه شناسی اتریش

"دنیایی از فرصت ها را از طریق موسسه رسمی و مجاز دانش پژوهان اورانوس کشف کنید، پشتیبانی و راهنمایی بی نظیر .

login
En login

  جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | 16:08   0 نظر    بازدید


نخستین نماینده ای که به دلیل علاقه به مسائل اجتماعی لزوم ایجاد و شکل گیری رشته جامعه شناسی را ضروری کرده و خواستار وضع آن شد پروفسور لورنز فون شتاین(1815-1890) استاد علوم اقتصادی دانشگاه وین بود.تاکید وی بر نیروی کار به عنوان نیروی محرک طبقات اجتماعی بود که ساختار اجتماعی جامعه را شکل داده و نقش مهمی در بروز وقایع اجتماعی دارند.طبقات اجتماعی ساختارهای متعدد اجتماعی را به وجود آورده و نقش خود را به عنوان عامل اصلی و شکل دهنده در بروز وقایع و تحولات اجتماعی –فرهنگی منشعب از جامعه پذیری افراد تثبیت می کنند.
Ludwig Gumplowicz استاد دانشگاه حقوق عمومی در دانشگاه گراتس متولد لهستان(1838-1909) جامعه شناسی را به عنوان یک علم دقیق در نظر گرفت و بیان کرد که جامعه از گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی تشکیل شده که با یکدیگر در تضاد هستند؛ بنابراین وظیفه جامعه شناسی احیای بینش کل نگر برای کشف قوانین جامعه است.جامعه شناسی با استفاده از تحقیق تجربی و لمس پدیده های طبیعی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و تولید و بازتولید نقش های جامعه پذیری و جنسیتی افراد تاثیر شگرفی دارد.
اولین محرک اجتماعی برای شکل گیری جامعه شناسی در کشور اتریش جنگ جهانی اول بود که در وین در سال (1907) وگراتس(1908) شکل گرفت و در سال 1909 این رشته در زبان آلمانی ساختاری سازمان یافته پیدا کرد.می توان گفت با تاسیس انجمن جامعه شناسی آلمان حتی پیش از ظهور این امپراتوری؛ انجمن جامعه شناسی اتریش در مقایسه با آلمان پیشرفت چندانی نداشت.
از مهمترین نمایندگان این رشته فیلسوف رودولف(1926-1873)؛ مکس آدلر(1873-1937)؛ هانس کلسن(1881-1973) استاد حقوق عمومی دانشگاه وین و هارتمن(1865-1924) بودند.جامعه شناسان اولیه اتریش متعلق به حزب اصلاح طلب بودند برخی از آنان بورژوازی روشنفکر و برخی دیگر پیرو حزب سوسیال دموکرات بودند.یوهان موکِر؛عضو جناح کاتولیک در گراتس پس از بازگشت از مهاجرت به آمریکا (1984-1891) در دانشگاه الهیات کاتولیک وین تدریس می کرد و سعی کرد یک تعمیم تجربی از اصطلاح جامعه شناسی اقتباس کرده و یک نظریه اجتماعی بر مبنای قوانین طبیعی وضع کند.رویکرد کمی و مشاهده پدیده ها به طور تجربی و طبیعی و اشاعه آن به ساختار جامعه از ملزومات اساسی این رشته است و موکر سعی داشته با اثبات این موضوع فهم بسیطی از اصطلاح جامعه شناسی را ارائه دهد.
تنها در سال 1966بود که به پیشنهاد و همکاری سازمان OECD جامعه شناسی به عنوان یک رشته تخصصی به جامعه دانشگاهی و آکادمیک عرضه شد.
جامعه شناسی در اتریش در طی 10سال گذشته تاکنون همچنان به تحقیقات تجربی و اجتماعی خود ادامه می دهد تمرکز این دپارتمان بر مشاهده تجربی پدیده ها و تحلیل و شناسایی ساختارهای اجتماعی –فرهنگی موجود در بستر جامعه است و به روابط و کنش های مردم و تغییر و تحولات شگرف اجتماعی و ایجاد ساختارهای متعدد در بین طبقات اجتماعی مختلف پرداخته و این تحولات را تحلیل و ریشه یابی می کند.
جامعه شناسی در اتریش براساس سنت ساخته می شودیکی از موضوعات مورد علاقه برای جامعه شناسان اتریش نابرابری اجتماعی به ویژه تجزیه و تحلیل های ساختاری در رابطه با فقر و مهاجرت است نکته حائز اهمیت برای جامعه شناسان اتریش این مسئله است که نابرابری های اجتماعی از شکل گیری کدام ساختارها در بین اقشار گوناگون جامعه نشئت می گیرد.
در وین گرایش های متعددی از جامعه شناسی همچون: جامعه شناسی شهری؛ جامعه شناسی جنسیت؛ جامعه شناسی موسیقی، جامعه شناسی فرهنگی(تحقیق درباره نقش فرهنگ و جامعه در سبک زندگی ،محیط های فرهنگی، رسانه های جدید و...)؛ جامعه شناسی بصری( کار با روش های غیر کلامی که در تحلیل نمایش های نمادین به کار گرفته می شود) وجود داشته و ارائه می گردد.
دانشکده جامعه شناسی وین در سال 1950در دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاسیس شد.و در سال 1954 مرکز تحقیقات علوم اجتماعی؛ پروفسور لئوپولد را به عنوان رئیس دانشکده جامعه شناسی منصوب کرد.از سال 1996 امکان فارغ التحصیل شدن در جامعه شناسی به عنوان یک رشته مستقل در چهارچوب دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی وین میسر شد.از سال 2007 تا 2008جامعه شناسی در وین به عنوان یک حوزه مطالعاتی در چهارچوب برنامه ای یکساله به رسمیت شناخته شد.
دپارتمان اصلی در دانشگاه سالزبورگ دپارتمان علوم سیاسی و جامعه شناسی است که دانشکده علوم سیاسی و دانشکده جامعه شناسی و علوم فرهنگی را شامل می شود.گرایش های متعددی از این رشته در دانشگاه گراتس ارائه می شوند؛ رشته های: تئوری جامعه شناسی و تاریخ جامعه شناسی ؛جامعه شناسی کاربردی ؛جامعه شناسی جنسیت و جامعه شناسی اقتصادی از آن جمله اند.مراکز تحقیقاتی وابسته به رشته جامعه شناسی در دانشگاه گراتس شامل بایگانی تاریخ جامعه شناسی در اتریش(AGSO) و مرکز تحقیقات اجتماعی(the sozialforschung) می باشد.
رشته جامعه شناسی جنسیت در وین به بررسی ساختار جنسیت و نظام مرتبط با آن به عنوان اصلی بنیادی در روابط اجتماعی بین دو جنس می پردازد.
مدت زمان تحصیل در رشته جامعه شناسی در دانشگاه وین:
دپارتمان جامعه شناسی وین برنامه ای را برای تحصیل در دانشگاه ارائه میدهد که شامل 6ترم تحصیلی برای لیسانس و 4ترم برای فوق لیسانس می باشد.

در صورتی که مایل به تحصیل در اتریش در رشته های علوم انسانی و رشته جامعه شناسی در دانشگاه های اتریش به خصوص دانشگاه وین اتریش هستید می توانید با ما تماس گرفته و از مشاوره کارشناسان موسسه دانش پژوهان اورانوس برخوردار شوید.

دیدگاه خود را بیان کنید
https://www.dpu.org.ir/