تعطیلات بخش کنسولی و ویزای سفارت اتریش در سال 1396

تعطیلات بخش کنسولی سفارت اتریش, تعطیلات بخش ویزای سفارت اتریش

تعطیلات بخش کنسولی و ویزای سفارت اتریش در سال 1396

login
En login

تعطیلات بخش کنسولی و ویزای سفارت اتریش در سال 1396

 

 

بخش کنسولی و ویزا در سفارت اتریش در سال  2016 , 1395در روزهای زیر تعطیل خواهد بود: 

 

5 دی ماه 1395 (2016/12/25)

6 دی ماه 1395 (2016/12/26)

 

بخش کنسولی و ویزا در سفارت اتریش در سال 2017, 1395 و 1396 در روزهای زیر تعطیل خواهد بود:

 

 


دیدگاه خود را بیان کنید